Happy Year of the Water Dragon

Gung Hay Fat Choy! (Wishing you fortune)
Sun Tai Geen Hong! (Wishing you good health)
Man Si Yu Yi! (Wishing you a thousand wishes)
Sum Sung Si Cheng! (Wishing you your heart’s fulfillment)
Bo Bo Go Sing! (May every step be higher and higher)
Gong Xi Nimen Fa Cai! Congratulations, may you make a fortune)